جمعه , فروردین ۳۱ ۱۴۰۳

اسامی اصیل و زیبای ترکی

نام های اصیل ترکیدر این مطلب تعدادی از اسامی و نام های اصیل و زیبای ترکی را همراه با معانی آنها قرار داده ایم.

پسران

آبی….. برادر بزرگ
آبیتن….. برادروار،عین برادر
آتا….. پدر،بزرگ،سرپرست
آتابی….. مربی،معلم،اتابک
آتاخان….. خان بزرگ،خان پدر
آتامان….. تمثیل کننده ی پدر،پدرانه
آتیللا،آتیلا….. چابک سوار،تیزپا
آتیش….. پرتاب،شلیک
آتیشماز صلح….. دوست،بی طرف
آخار….. جاری،روان،جهت دار
آدای….. نامزد،کاندید
آذر….. آتش
آراز….. آراز.،قهرمان منصوب به طایفه آس
آرال….. متوسط،نام کوه
آرامان….. سنبل پاکی
آران….. دشت نسبتا گرم و صاف
آرتان….. پر برکت،افزاینده
آرسالان …..شیر،مرد افکن
آرغین….. پاک شده،منزه
آرمان….. قابل جستجو
آشقین….. آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر
آغ بی….. سفید بیک،مرد رو سفید
آلای….. دسته،گروه
آلپ….. قوی،جسور،نام کوه
آلپ آسلان….. شیر قوی،شیر جسور
آلپای….. تمثیل کننده دلیری و زیبایی
آلپر….. قهرمان جسور،دلاور،سلحشور
آلتای….. نام سلسله جبال
آ لخان….. خان سرخ،اسم خاص
آلقیش….. تشویق،پیشواز
آلوو….. آتش،شعله
آلیشان….. آتش گیرنده،انس گیرنده
آوجی….. شکارچی،صیاد
آیبک….. سفیدرو،ماه رو
آیتای….. مثل ماه،ماه وش
آیچین….. برای ماه،چین ماه
آیدین….. روشن،پاک
آی دمیر …..پلاتین،فلز درخشان
آیشین….. ماهرو،نقره فام
آیمان….. ماه وش،تمثیل کننده ماه
آییق….. بیدار،دوراندیش،هشیار
آیسوی….. پاکنژاد
آتروپات….. اسم خاص
آردا….. یادگار
آیتان….. ماه صفت
آی دوغان….. شاهین زیبا
آناج….. مجرب،با تجربه

ائدیل….. آسان،قابل حل
ائل اوغلو….. فرزند خلق،مردمی
ائل بان….. صدای مردم
ائل بی….. سرپرست مردم،بزرگ قوم
ائل تن….. پاره تن مردم
ائل جان …..جان مردم
ائلجه بیل….. دانا،دانشمند
ائلچی….. سفیر،نماینده
ائلچین….. برای مردم، بخاطر مردم
ائلخان….. رهبر مردم
ائل داش….. هم ملیت،هم نژاد
ائلده تک….. بی تا،بی مثل،دردانه خلق
ائل دنیز….. دریای خلق
ائل سس….. صدای مردم
ائل سئور….. مردم دوست،ملی
ائل سئون….. دوستدار مردم
ائل شن….. شادی مردم،مردم شاد
ائمیل….. ساکت،آرام،بی آزار
ائل مان….. تمثیل کننده مردم
ائل یانار….. مردم روشن ضمیر،انسان دوست
ائل یورد….. سرزمین مردم،خانه مردم

ارن….. مرد غیور و سلحشور
ارول….. قهرمان باش، انسان باش
اروستون….. مرد برتر،والا مقام
ارجان….. مردجانانه
ارخان….. خان سلحشور
ارکین….. آزاد،مستقل
افراسیاب….. افراسیاب،اسم خاص
الدمیر….. آهن پنجه،قدرتمند
افشین….. سردار،فرمانده
ارسلان….. مرد افکن،شکست ناپذیر

ایشیق….. نور ،روشنایی،افق
ایگید….. قهرمان،ساحشور
ایلدیریم …..تندر،آذرخش
ایلقار….. عهد وپیمان
ایلکین….. ائلین،نخستین
ایل یاز….. بهار سال
ایمراه….. امیر،رئیس،فرمانده
اینال….. باور کردنی،مورد باور
اینانج….. عقیده،ایمان،باور
اوختای….. تیرمانند،تیروش،تیزپا
اودآلوو….. آتش پاره،شعله آتش
اودمان….. مثل آتش،تمثیل کننده آتش
اورهان….. مناسب،اوغورخان
اوغوز….. اسم خاص
اووچو….. شکارچی
اؤتگون….. برتر،نافذ
اؤزقان….. هموطن
ازگور….. مستقل،متکی به خود
اوجال….. سرافرازباش
اوغور….. پیروز،موفق
اولدوز….. ستاره
اوزای….. روسفید،سفید بخت
اوستون….. برتر،غالب،پیروز
باباخان….. باباخان،خان بزرگ
بابک….. بابابی،خان خانان،بابک
باریش….. صلح،دوستی
باریشماز….. سرسخت،محکم
باشقان….. رئیس،صدر
بایات….. نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند
بایدار….. سر سلسله
باییندیر….. نام یکی از قبایل تورکان
بکداش….. عزیز/ارزشمند
بیلگین….. دانا/دانشمند
بولود….. ابر
بوران….. بوران/مه غلیظ
بوغاج….. قدرتمند/قوی
باتور….. دلیر/جسور
جومای….. غرق در ماه
جوشور….. همیشه متلاطم
جوشگون….. جوشان
چاپار….. پیک/فرستاده
چاپای….. چابک/چاپگر
چالار….. سوزان/شبیه/تیز
چووغون …..چدن/کولاک
چئویک….. چابک/زرنگ
چیریک….. چابک/سرباز
چیلغین….. واله/عاشق/شیفته
دالغین….. متفکر/ژرف نگر
دمیر ال….. پنجه آهنین/قوی
دومان….. مه
دویغون….. احساس کننده/فهیم
دومرول….. اسم خاص
دیلک….. آرزو/آمال
دونوش….. عطف
دؤنمز….. قاطع/بران
فرخان….. خان مقتدر/خان با فراست
گنج بی….. جوانمرد/جوان بزرگ منش
گورسئل….. سیل خروشان
گونای….. ماه خورشید
گووه ن….. فخر/اعتماد/افتخار
هاکان….. خان خانان/امپراطور
هارای….. فریاد/نعره
هایدی….. زرنگ/چابک/همصدا
لام….. ساکت/آرام
نریمان….. قدرتمند/نرمانند
پاشا….. خان،آقا
پولاد….. فولاد
قارا اووجو….. صیاد بزرگ
قارامان….. قهرمان/مثل بزرگان
قارتال….. شاهین/عقاب
قافلان….. پلنگ
قاییم….. محکم/استوار
قوتاز….. گل سر
قوچاق….. قهرمان/همیشه شجاع
قوچ ار….. دلیر مرد/مرد شجاع
قورقود….. ریش سفید/بزرگ قبیله
قوشار….. سازنده/اتصال دهنده
قیزیل آسلان….. شیر طلائی
قیزیل باش….. مو طلائی/رهبر
قیلینج….. خنجر/شمشیر
قیوراق….. چابک/زرنگ
سابوتای….. اسم خاص
سادای….. حساب شده/شمرده شده
ساوالان …..نام کوه/باج گیر
ساواش …..جنگ/نبرد
سهند….. نام کوه
سونار….. تقدیم کننده/معرف
سونقور….. شاهین/عقاب
سیرداش….. همراز/هم سر
سیلدیریم….. سخت/محکم
سؤنمز….. روشن/همیشه سوزنده
سئون….. دوست دارنده
سئور….. دوستار
شاخار….. همیشه آتش زن
شانلی….. دارای اعتبار و مقام و منزلت
شان آی….. ماه خندان/ماه شاد
شان سس….. خوش صدا
شان یاز….. بهار شاداب
شونقار….. شاهین/عقاب
تانیش….. آشنا/فامیل
تایماز….. بی نظیر/بی همتا
تایسیز….. بی نظیر،بی همتا
توراج….. نام پرنده
تورال….. مجهول
تورغای….. مرغ ماهی خوار
توماج….. تیماج/چرم دباغی شده
توغان….. شاهین
توغای….. ببر
توغرول….. طغرل
تورکای….. اسم مرکب از ماه و تورک
تئلمان….. مثل مو/ظریف
تئمو….. آهن
تئمو چین….. آهنین/سرسخت
تومر….. مرد تمام/قهرمان
ووران….. زننده/فاتح/پیروز
وورغون….. واله/شیفته/عاشق
وولکان….. آتشفشان
وارمان….. پی برنده/دست یابنده
خاقان….. خان بزرگ/امپراطور
خان آغا….. مرد بزرگ
خان دمیر….. آهن سخت/آهن آبدیده
خان سئور….. خان دوست
خزر….. شمال/نام یکی از قبایل تورک
یارار….. به درد بخور/شکافنده
یاغمور….. باران
یالچین….. تخته سنگ/صخره
یانار….. سوزان/همیشه سوزنده
یاووز….. جسور/دلیر/شجاع
یورداغلو …..فرزند میهن/وطن پرست
یوردچو….. ولیعهد/جانشین
یوردمان….. نشانگر میهن
ییلماز….. شجاع/جسور/نترس

——————————————————————–

دختران
آبا …..مادر….. ABA
آدای …..نامزد ، کاندید….. ADAY
آذر….. آتش….. AZƏR
آشقین….. عبور کننده ، رد شونده….. AŞQIN
آغ باتان….. سفید رو،نام قدیم همدان….. AĞBATAN
آغ بنیز …..سفید رو ، دارای صورت روشن….. AĞBƏNIZ
آغ بوجاق….. گردن بلورین….. AĞBUXAQ
آغ سو …..سفید وش ، نورانی ، زیبا….. AĞSU
آلا گوز….. شهلا….. ALAGÖZ
آلتینای….. ماه طلائی….. ALTINAY
آلماز….. دافع ، رد کننده….. ALMAZ
آلیاناق….. سرخ گونه ، دارای لب های سرخ….. ALYANAQ
آنا دولو….. دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر….. ANADOLU
آی اولدوز….. ماه و ستاره ، ستاره زیبا….. AYULDOZ
آی ایشیق….. نور ماه ، پرتو ماه….. AYIŞIQ
آیوز….. ماه رخ….. AYÜZ
آیپارا….. پاره ماه ، مهپاره….. AYPARA
آیتای….. عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه….. AYTAY
آیتک….. ماهوار،زیبا….. AYTƏQ
آیدا….. در وجود ماه ، ماه صفت….. AYDA
آیتن….. نزد ماه،در وجود ماه….. AYTƏN
آیچین….. برای ماه،مثل ماه….. AYÇIN
آیسان….. مثل ماه،دارای گذشته درخشان….. AYSAN
آیسو….. شبیه ماه،نور ماه….. AYSU
آی سئل….. سیل ماه،سیل زلال و شفاف….. AYSEL
آیشن….. ماه خندان، ماه شاد….. AYŞƏN
آیفر….. ماه صفت، با شکوه….. AYFƏR
آی گول….. گل سفید،گل خوشبختی….. AYGÜL
آیلا….. هاله ماه….. AYLA
آیلار….. خوبرویان، زیباها، ماه ها….. AYLAR
آیلی….. ماه وش،ماه صفت،ماهرخ ….. AYLI
آیلی سئل….. سیل دارای ماه، سیل زلال….. AYLISEL
آیلین….. هاله اطراف ماه….. AYLIN
آیمان …..تمثیل کننده ماه،مثل ماه….. AYMAN
آینار …..انار سفید،انار زیبا….. AYNAR
آینور….. نور ماه، دارای انوار ماه….. AYNUR
آیسوی …..پاکنژاد….. AYSOY
آیشین …..ماه پاره….. AYŞiN
ائل ایستر….. محبوبه خلق….. ELISTƏR
ائل بزر….. زینت دهنده خلق،مردم آرا….. ELBƏZƏR
ائل چیچک….. گل مردم….. ELÇIÇƏK
ائلقیز …..دختر مردم،محبوبه خلق….. ELQIZ
ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت….. ELMIRA
ائلنور …..نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم….. ELNUR
ائلناز …..محبوب مردم،عشق مردم….. ELNAZ
ارتئل …..اسم خاص….. ƏRTEL
اردوغان….. قهرمان زا،قهرمان پرور….. ƏRDOĞAN
ارسوی….. قهرمان نژاد….. ƏRSOY
ارکناز….. ناز آزادی….. ƏRKNAZ
ارگون….. قهرمان روز،همیشه قهرمان….. ƏRGÜN
اسین….. نسیم،باد ملایم سحری….. ƏSIN
ایپک….. ابریشم،حریر….. IPƏK
ایزیناز….. خوش اثر،دااری رد خوشایند….. IZINAZ
ایلای….. ماه و سال….. ILAY
اینجه بئل….. کمر باریک….. INCƏBEL
اینجه تئل….. دارای موهای ظریف….. INCƏTEL
اینجه گول …..گل ظریف،گل نازک….. INCƏGÜL
اینجی …..مروارید،صدف….. INCI
اینجی قیز….. دختر زیبا،دختر مثل مروارید….. INCIQIZ
اینجی گؤز….. دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق….. INCIGÜZ
اودئل….. خلق آتش….. ODEL
اودسان …..آتشین….. ODSAN
اودمان….. آتشپاره،نشانگر آتش….. ODMAN
اورمان….. جنگل….. ORMAN
اولماز….. بی همتا،نشدنی،غیر ممکن….. OLMAZ
اؤزگور….. مستقل….. ÖZGÜR
اؤزلم….. حسرت….. ÖZLƏM
اولدوز….. ستاره….. ULDUZ
اوزگون….. متاسف،غمگین….. ÜZGÜN
اوستون …..برتر،والا….. ÜSTÜN
اولکر….. ستاره سحری….. ÜLKƏR
بالسان….. مثل عثل،شیرین….. BALSAN
باللی….. شیرین،مثل عسل….. BALLI
بورچین….. غزال….. BURÇIN
بورلا….. بلند قامت،دارای گسوان بلند….. BURLA
بیرجه….. یگانه….. BIRCƏ
بیلگین …..دانا و دانشمند….. BILGIN
جوشار …..جوشان،شور انگیز….. COŞAR
چاغلار …..متلاتم….. ÇAĞLAR
چیلغین….. عاشق،واله،مجنون….. ÇILĞIN
چیچک….. شکوفه،گل….. ÇIÇƏK
دالغا….. موج….. DALĞA
داملا….. قطره….. DAMLA
دورنا….. درنا….. DURNA
دویغو….. احساس….. DUYĞU
دورو….. صاف،بی آلایش،شفاف….. DURU
دیلغم….. نام آهنگ….. DILĞƏM
دیلر….. آرزومند و دارای آرمان….. DILƏR
دنیز….. دریا….. DƏNIZ
فیدان….. شکوفه،غنچه….. FIDAN
گور سئل….. سیل خروشان….. GURSEL
گول آی….. ماه خوشگل،ماه زیبا….. GÜLAY
گول اؤز….. گل رخ،خوشرو….. GÜLÜZ
گول بنیز …..گل رخ….. GÜLBƏNIZ
گول سان….. گل تبار،مثل گل….. GÜLSAN
گول شن….. گل شاد….. GÜLŞEN
گول گون….. گل روز….. GÜLGÜN
گولنار….. گل انار….. GÜLNAR
گولناز….. گلناز،گل محبوب….. GÜLNAZ
گول یاناق….. گل گونه،گل رخ….. GÜLYANAQ
گول یانار….. گل سوزان،گل سرخ….. GÜLYANAR
گول یاز….. گل بهار….. GÜLYAZ
گوموش تئل….. دارای گیسوان نقره ای،نقره فام….. GÜMÜŞTEL
گون آی …..ماه و خورشید،روز روش….. GÜNAY
گون ار….. قهرمان روز،همیشه قهرمان….. GÜNƏR
گونش….. خورشید….. GÜNƏŞ
گونئی….. جنوب،آفتابگیر….. GÜNEY
گوندش …..همزاد،همزمان زاده شده….. GÜNDƏŞ
گونده یاز….. همیشه بهار،همیشه بهار….. GÜNDƏYAZ
همرسین….. نسترن….. HƏMƏRSIN
کونول….. قلب،دل….. KÖNÜL
کپنک….. پروانه….. KƏPƏNƏK
کوسن….. قهر کننده….. KÜSƏN
کوسمز….. گشاده رو،دل فراغ….. KÜSMƏZ
کسکین …..برنده،تیز….. KƏSKIN
لاچین….. عقاب،شاهین….. LAÇIN
لاله….. لاله….. LALƏ
لیلپار….. گل چشمه،گل همیشه سبز در آب….. LILPAR
لیمان….. بندر….. LIMAN
مارال….. آهو،غزال،زیبا….. MARAL
ماوی….. نیلی،آبی….. MAVI
ماراق….. علاقه….. MARAQ
ناردانا….. دانه انار….. NARDANA
نارگیله….. دانه انار….. NARGILƏ
ناریش….. مثل انار،نارنج….. NARIŞ
نازلی….. پر عشوه….. NAZLI
پارلار….. منور میشود،نورانی میشود….. PARLAR
پارلاق….. درخشان،نورانی….. PARLAQ
پینار….. چشمه….. PINAR
قارا گیله….. سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه….. QARAGILƏ
قوقوش….. پرنده قو….. QUQUŞ
قومرال….. خاکستری،خاکی….. QUMRAL
قیز خانیم….. دختر خانوم….. QIZXƏLIN
قیل باش….. دارای موهای دراز….. QILBAŞ
قیزیللی….. طلائی….. QIZILLI
قیزیل تئل….. مو طلائی….. QIZILTEL
ساچلی….. دارای موهای دراز و پرپشت….. SAÇLI
ساناز….. بی نظیر،بی همتا….. SANAZ
سانای….. محترم،شهره پاکی….. SANAY
سانلی….. معروف،مشهور؛نامدار….. SANLI
سایین….. عزیز،محترم….. SAYIN
سولماز….. همیشه شاداب….. SOLMAZ
سونای….. آخرین ماه،پرنده مانند….. SONAY
سونر….. آخرین قهرمان،آخرین دلاور….. SONƏR
سونگول …..آخرین گل….. SONGÜL
سونییا….. سونیا….. SONYA
سیرداش….. همراز….. SIRDAŞ
سیبل….. مو طلائی….. SIBEL
سئوین….. شاد باش….. SEVIN
سئلجان….. سیل جان….. SELCAN
سئون….. دوست دارنده….. SEVƏN
سئودا….. عشق….. SEVDA
سئوگی …..عشق،محبت….. SEVGI
سئوگی ناز….. عشق ناز،پر محبت….. SEVGINAZ
سئوگول….. گل دوست….. SEVGÜL
سئویل….. فعل امر:مورد محبت قرار بگیر….. SEVIL
سئوینج …..شادی،خوشی….. SEVINC
سحر….. صبح،آغاز روز….. SƏHƏR
شن آی….. ماه شاد،ماه خوشرو….. ŞƏNAY
شن ائل….. مردم شاد،مردم خندان….. ŞƏNEL
شن یاز….. بهار شاد،بهار خوش….. ŞƏNYAZ
تامارا….. کاملا جستجو کن،کاملترین….. TAMARA
تامای….. ماه تمام….. TAMAY
تانسو….. نور سحری،سوی فجر،شبنم….. TANSU
تای سیز….. بیتا،بی مثل….. TAYSIZ
ترکان….. ملکه….. TƏRKAN
توران….. نام کشور،ترکستان….. TURAN
تومروس …..اسم خاص….. TUMRUS
توووز….. طاووس،منطقه در آذربایجان….. TOVUZ
تویغون….. مسرور….. TOYĞUN
تویگون….. شادزی،دارای روزگار خوش….. TOYGÜN
تئللی….. دارای موهای بلند و پر پشت….. TELLI
تئلمان….. ظریف،مثل مو….. TELMAN
تئلناز….. دارای موهای زیبا….. TELNAZ
خانیم بال…..ا خانوم کوچک….. XANIMBALA
خاتین….. زن خان،خاتون….. XATIN
یاز گل….. گل بهار….. YAZGÜL
یاغیش….. بارش باران،حالت بارش،باران….. YAĞIŞ
یاغمور….. باران….. YAĞMUR
یانار گول….. گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL…..
یایقاش….. اسم خاص،ابرو کمان….. YAYQAŞ
یئتر….. کافی….. YETƏR
یوکسل….. سر بلند باش….. YÜKSƏL

درباره ی کاوه آهنگر

۲۳ دیدگاه

 1. ممنونم ……………………………..

  خیلی سایت خوبی داری…

  موفق باشی

 2. Çox gozal!!yaşiyasiz.

 3. سلام از شما تشکر میکنم بابت مطالب خوب روی سایت امیدوارم بتونید سایتتون رو رونق بدین

 4. سلام .

  خیلی خیلی ممنون امید وارم وبسایتتون رونق بگیره 

  برای پروژه ی مدرسه خیلی کمکم کرد 

  و فهمیدم اسم هایی مثل آیلین آیدا تانسو و…. ترکی اند و این مطلب  برایم خیلی جالب بود

 5. سلام ، ممکن در مورد اسم ائمیل به معنی آرام و ساکت توضیح بدید ، به الفبای ترکی آذربایجانی چطور نوشته میشه ، اولش فتحه داره یا کسره ، میخوام این اسم رو انتخاب کنم ، پیشاپیش سپاس از شما

 6. سالار قشقایی

  سلام 

  ببخشید اما یا آگاهانه یا نا آگاهانه خیلی از نام های زیبای ترکی در این ها نیست مثلا

  مارال ،آیلار.آیناز ..ساناز..آیسودا..جیران ..طرلان ..سارای و…..

 7. سپاس از معرفی نام های زیبا 

  موفق باشید 

 8. اسم barish به چه معنی ؟؟

  • عباس زاده

   باریش به معنی آشتی کردن ، صلح ، تقریبا معنی دوستی رو هم شامل میشه

 9. نسیم محمدی

  بسیار ممنون از اطلاعات خوبتون

 10. سلام خسته نباشید
  میشه لطفا معنی اسم تایماز رو به من بگید؟

 11. واااای چ اسمهای شیک و باکلاسی یاشاسین

 12. چرا بین اسم هاتون اسم زیبای ائل آی رو ننوشتید؟؟؟

 13. سلام فکر کنم این اسامی فراموش شدن:آتاناز.ائل ایستین و آدلان

 14. خیلی عالی تورکی باید با الفبای لاتین نوشت

  • با سلام و احترام
   خط رسم لاتین هیچ ربطی به تورکی نداره
   تورکا خودشون خط خاص داشتن
   بعد از اینکه اومدن ایران و ایران رو از دست عربهای بنی عباس نجات دادن خط و رسم فارسی رو گرفتن
   خط و رسم فارسی اسرار خاصی داره که مردم اون زمان ازش اطلاع داشتن
   هر حرفی ی مزاج خاصی داره اواها و.. زبان تورکی و خط رسم فارسی در کنار هم زیباست

 15. به معنیه آرامش هست فکر میکنم

 16. سلام
  عکسی که قرار دادید شبیه سربازان پارسی هست ولی عکس نوشته تون نوشته نام های زیبای ترکی
  میتونستید عکسی از سربازان ترک از حکومت های غزنویان سلجوقیان خوارزمشاهیان گرفته تا صفویه افشاریه و قاجاریه بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.