پنج شنبه , خرداد ۲۴ ۱۴۰۳

اسکناس‌های ریالی ایران

10-RIAL-REV-KEاسکناس‌های ریالی ایران که در این نوشتار توضیح و نمایش داده شده است به اسکناس‌های چاپ شده و رایج دردو دوره قاجار، پهلوی اشاره دارد.

قاجار

روی اسکناس پنج تومانی دوره ناصرالدین شاهروی اسکناس پنج تومانی دوره ناصرالدین شاه پشت اسکناس پنج تومانی دوره ناصرالدین شاهپشت اسکناس پنج تومانی دوره ناصرالدین شاه
روی اسکناس یک تومانی دوره ناصرالدین شاهروی اسکناس یک تومانی دوره ناصرالدین شاه روی اسکناس یک تومانی دوره ناصرالدین شاهروی اسکناس یک تومانی دوره ناصرالدین شاه
روی اسکناس پنجاه تومانی دوره ناصرالدین شاهروی اسکناس پنجاه تومانی دوره ناصرالدین شاه پشت اسکناس پنجاه تومانی دوره ناصرالدین شاهپشت اسکناس پنجاه تومانی دوره ناصرالدین شاه
پشت و روی اسکناس بیست تومانی دوره ناصرالدین شاهپشت و روی اسکناس بیست تومانی دوره ناصرالدین شاه

 

پهلوی

روی اسکناس پنج ریالی (رضا شاه) روی اسکناس پنج ریالی (رضا شاه)
۱۳۱۱خ
پشت اسکناس پنج ریالی (رضا شاه) پشت اسکناس پنج ریالی (رضا شاه)
۱۳۱۱خ
روی اسکناس ده ریالی (رضا شاه) روی اسکناس ده ریالی (رضا شاه)
۱۳۱۱خ
پشت اسکناس ده ریالی (رضا شاه) پشت اسکناس ده ریالی (رضا شاه)
۱۳۱۱خ
روی اسکناس بیست ریالیروی اسکناس بیست ریالی روی اسکناس پانصد ریالی دوره پهلویروی اسکناس پانصد ریالی
1000rial_rezapahlaviروی اسکناس هزار ریالی 10-RIAL-OBV-KEروی اسکناس ده ریالی(محمدرضا پهلوی)۱۳۳۰خ
10-RIAL-REV-KEپشت اسکناس ده ریالی
(مهر سلطنتی داریوش یکم)
۱۳۳۰خ
10-RIAL-OBV-TAKHT-KEروی اسکناس ده ریالی
(تخت جمشید)
۱۳۳۳خ
10-RIAL-REV-TAKHT-KEپشت اسکناس ده ریالی
(آرامگاه ابو علی سینا)۱۳۳۳خ
10-RIAL-OBV-TAMAMROKH-KEروی اسکناس ده ریالی
۱۳۳۷خ
10-RIAL-REV-TAMAMROKH-KEپشت اسکناس ده ریالی
۱۳۳۷خ
(سدی در ایران)
500RialsNoteIran_22047پشت اسکناس پانصد ریالی
دوره رضا شاه
با نگاره آرامگاه کورش بزرگ

 

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.