پنج شنبه , خرداد ۳ ۱۴۰۳

کتاب سوزی اعراب در ایرانِ ساسانی

بی شک، از آسیب های معنوی حمله اعراب هرچه نوشته و گفته شود کم است. پیرامون کشتار و چپاول ایرانیان در زمان حمله اعراب تاریخ نگاران معروف اعراب و ایرانی مانند: ابن خلدون، البلاذری، مسعودی، ابن هشام، ابن حزم، بلعمی، ثعالبی، شویس عدوی و… در کتاب های تاریخ نگاشته اند. یکی از اثر گذارترین این آسیب ها به زبان و فرهنگ ایران بود. ایرانیان به سبب عظمت کشورشان کوله بار چندین قرن تسلط بر جهان را در برداشتند و تمدنی کهن را در خود جای داده بودند و بدین سبب علوم عقلی نزدشان بسیار بزرگ و دامنه اش گسترده بود.

ابن خلدون که دقیق ترین و بزرگ ترین جامعه شناس و مورخ عرب است درباره کتاب سوزی به دست اعراب چنین می گوید:

« وقتی سعد ابن ابی وقاص به مداین دست یافت در آنجا کتاب های بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در این کتاب هاست سبب راهنمایی است خدا برای ما راهنمایی فرستاده است و اگر در آن کتاب ها جر مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر آن ها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در اتش افکندند.(دو قرن سکوت ص ۹۸)

همچنین ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه عن القرون الخالیه چنین می نویسد:

وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود هرکس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ گذراند و موبدان و هیربدان قوم را یکسره هلاک نمود و کتاب هاشان همه بسوزانید و تباه کرد.(صفحه ۳۵،۳۶،۴۸)

دکتر زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت با تحلیلی منطقی به بررسی کتاب سوزی اعراب می پردازد:

شک نیست که در هجوم تازیان، بسیاری از کتاب ها و کتابخانه های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است. این دعوی را از تاریخ ها می توان حجّت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تأیید می کند. با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند و این تردید چه لازم است؟! برای عرب که جز قرآن هیچ سخن را قدر نمی دانست کتاب هایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه ضلال بود چه فایده داشت که به حفظ آن ها عنایت کند؟

در آیین مسلمانان آن روزگار آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چنین قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. تمام قراین و شواهد نشان می دهد که عرب از کتاب هایی نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده ای نمی برده در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب ها به دیده حرمت و تکریم نمی دیده است… نام بسیاری از کتاب های عهد ساسانی در کتاب ها مانده است که نام و نشانی از آن ها باقی نیست… پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتاب ها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتاب ها نیز همین است. باری از همه ی قراین پیداست که در حمله اعراب بسیاری از کتاب های ایرانیان، از میان رفته است.(انتشارت امیرکبیر ص ۹۶،۹۷)

مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌ نویسد:

یکی از آثار شوم و زیان‌ بخش حملهٔ اعراب به ایران، محو آثار علمی و ادبی این مرز و بوم بود. آن ها کلیهٔ کتب علمی و ادبی را به عنوان آثار و یادگارهای کفر و زندقه از میان بردند.

وی در دنباله می‌ افزاید:

… سعد وقاص و دیگران حاصل صدها سال مطالعه و تحقیق ملل شرق نزدیک را به دست آب و آتش سپردند.

سپس این گفته جلال‌ الدین همایی را می‌ آورد که:

همان کاری را که قبل از اسلام، اسکندر با کتابخانهٔ استخر، و عمرو عاص به امر عمر با کتابخانهٔ اسکندریه و فرنگی‌ ها بعد از فتح طرابلس شام با کتابخانهٔ مسلمین و هلاکو با دارالعلم بغداد کردند، سعد بن ابی‌ وقاص با کتابخانهٔ عجم کرد.(جلد دوم،صفحهٔ ۵۰)

دولتشاه سمرقندی در کتاب تذکره الشعرا (صفحهٔ ۲۶) به یکی دیگر از ماجراهای کتاب سوزی توسط اعراب در دوره خلافت عباسیان، می پردازد:

عبدالله بن طاهر به روزگار خلفای عباسی، امیر خراسان بود. روزی در نیشابور (به مسند) نشسته بود. شخصی کتابی آورد و به تحفه پیش او بنهاد. (امیر) پرسید: این چه کتاب است؟ (مرد) گفت: این قصه وامق و عذرا است و خوب حکایتی است که حکما بنام شاه انوشیروان جمع کرده اند. امیر فرمود: ما مردم، قرآن خوانیم و به غیر از قرآن و حدیث پیغمبر چیزی نمی خوانیم و ما را از این نوع کتاب، در کار نیست.

این کتاب، تألیف مُغان (زرتشتی ها) است و پیش ما مردود است. (پس فرمود) تا آن کتاب را در آب انداختند و حکم کرد که در قلمرو او بهر جا از تصانیف عجم و مغان کتابی باشد جمله را بسوزانند

باری، بدین گونه بود که کتاب هایی که در زمان خود در زمینه های پزشکی، ستاره شناسی، اجتماعی و دینی بی همتا بودند به دست این سبک مغزان افتاد که از جهنم هولناک صحرای عرب پا به بهشت ایران گذارده بودند و آن ها نیز آنچه کردند که در اندازه فهم و شعورشان بود.

دکتر زرینکوب در کتابش (انتشارت امیرکبیر ص۹۵،۹۶) این بار به بررسی رفتار اعراب با زبان و خط ایران می‌پردازد و می گوید:

عربان شاید برای آنکه از آسیب زبانی ایرانیان در امان بمانند در صدد برآمدند زبان ها و لهجه های رایج در ایران را از میان ببرند. آخراین بیم هم بود که همین زبان ها خلقی را بر آن ها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد.

به همین سبب هر جا که در شهر های ایران، به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آن ها سخت به مخالفت برخاستند… شاید بهانه ی دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد.

در واقع از ایرانیان حتی آن ها که آیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند به تازی بخوانند. در کتاب تاریخ بخارا (صفحه ۷۵ چاپ تهران) آمده است:

مردم بخارا به اول اسلام، در نماز قرآن به تازی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن و چون وقت رکوع شدی مردی بود که در پس ایشان بانگ زدی: بکنیتا نکنیت، و چون سجده خواستندی کردن بانگ کردی: نگونیا نگونی کنیت.

با چنین علاقه ای که مردم در ایران به زبان خویش داشتند شگفت نیست که سرداران عرب زبان ایران را تا اندازه ای با دین و حکومت خویش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای از بین بردن و محو کردن خط و زبان فارسی کوششی ورزیده باشند.

در پایان به ذکر سخنی در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره (جلد ۲ صفحه ۵) از زبان خسرو پرویز میپردازم که می گوید:

اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آن ها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آن ها همین بس که آن ها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند.

فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند. از خوردنی ها و پوشیدنی ها و لذت ها و کامروانی های این جهان یکسره بی بهره اند…»


کتاب ۲ قرن سکوت(انتشارت امیرکبیر ص ۹۵،۹۶،۹۷- انتشارت سخن ص ۱۱۵،۱۱۶،۱۱۷،۱۱۸)

کتاب تاریخ طبری چاپ مصر (صفحه ۲۸۵،۲۸۶)

کتاب آثارالباقیه (صفحه ۳۵،۳۶،۴۸)

کتاب تاریخ بخارا چاپ تهران(صفحه ۷۵)

کتاب عقدالفرید چاپ قاهره (جلد ۲ صفحه ۵)

کتاب تاریخ اجتماعی ایران (جلد دوم،صفحهٔ ۵۰ )

کتاب تذکره الشعرا (صفحهٔ ۲۶)

درباره ی میلاد موسوی

۳۴ دیدگاه

 1. این گفته ها معتبر نیست.
  وقتی آستروناخ یهودی تخت جمشید و پاسارگاد را در قرن نوزده و بیست برای ایران بسازه و تاریخ بسازه معلوم است این حرفها هم معتبر نیست.

  • حرف های بی سر و ته شما هم مهم نیست برای تاریخ ایران موفق باشید

   • در یک مباحثه علمی نباید به طرف مقابلتان توهین کنید و حرف های او را بی سر وته بیان کنید اگر استدلالی دارید، درک واقعیات نیازمند تحقیق بیشتر و خارج از تعصبات قومی و نژدای است. جالب است خود عبدالله بن طاهر ذوالیمینین ایرانی بوده است. من عرب نیستم و اتفاقاً فارس اصیل از شهر باستانی شوشتر هستم که زبانم هم کاملاً ایرانی است ، اما بدون تعصب می گویم که تحقیقات تاریخیم برخی از نظرات شما و اسناد شما را زیر سؤال می برد.  با تشکر

  • اول اینکه شما میگویید که در قرن نوزدهم تخت جمشید رو ساختن مدرک و اسناد تاریخی دارید؟/دوما اگه اینطوری که شما میگید باشه پس آثار باستانی چین و مصر بابل و نمونه این ها رو انگلیسیا ساختن دیگه اگه شما از یهودیا متنفرید که باز هم قانون جمهوری اسلامی ایران رو زیر پا گزاشتید که چون قانون اسلامی دین های دیگر را مث مسیحی کلیمی (یهودی) رو قبول داره

   اکثر جنایات اعراب را در تاریخ طبری ابن خلدون نوشته شده پس از دیدگاه شما پیش بریم اینا ها رو هم انگلیسا نوشتن دیگه
   حالا خوبه زنده ایم داریم میبینم که اعراب هنوز که هنوزه دست به جنایاتی میزنن

   فاجعه منا کشتار مردم یمن …….

   اینا ها چی نکنه توطئه انگلیسیاس

  • اگر استروناخ تخت جمشید را ساخته پس بی شک شما راهم بقال سر کوچه ساخته است!

  • حق داری چون شیوختون مثل همون زمان قدیمتون علاقه ای به کتاب و تاریخ مکتوب ندارن…بلکه هر دروغی رو که دلشون بخواد به صورت شفاهی! به خوردتون میده…حق داری بگی همه کتابها دروغ میگن چون حتی تنها کتابی که شاید قبول داشته باشید(بعید میدونم) میگه: ان الاعراب اشد الکفر و نفاقا …

 2. عبدالله بن طاهر ایرانی که بعد از  نزدیک دوقرن از حمله اعراب کتاب های زرتشتیان رو به اتش میکشه تقصیر عرب هاست ؟؟؟!!

  به اعراب ربط داره که این حاکمان ایرانی که اتفاقا اولین حکومت مستقل ایرانی رو تشکیل دادن از مغان زرتشتی متنفر بودن ؟؟

  کسانیکه تاریخ رو تحریف میکنند به فرهنگ کشورخیانت میکنند الکی ژست میهن دوستی نگیرید و کمتر دروغ بگین لطفا

  • سیّد میلاد موسوی

   درود؛

   چرا گمان می کنید مرتضی راوندی، دکتر زرینکوب، جلال‌الدین همایی و دیگر منابعی که آوردیم، دروغ می گویند و به کشور خیانت کردند و تاریخ را تحریف کرده اند، ولی شما درست میگویید؟

   عبدالله مانند پدرش طبعا روحیه ضد عرب داشت، در عین حال مایه شگفتی است که همین عبدالله ایرانی ضد عرب که از نظر قوت و قدرت به حدی رسیده که در مقابل خلیفه بغداد اعلام استقلال می کند، کتابهای ایرانی قبل از اسلام را، به عنوان اینکه با وجود قرآن، همه اینها بیهوده است می سوزاند.

    

   نقل کرده اند که "روزی شخصی به دربار عبدالله بن طاهر در نیشابور آمد و کتابی فارسی از عهد کهن تقدیم داشت. چون پرسیدند چه کتابی است؟ پاسخ داد داستان وامق و عذرا است و آن قصه شیرین را حکماء به رشته تحریر آورده و به انوشیروان اهداء نموده اند. امیر گفت ما قرآن کریم می خوانیم و نیازی به این کتب نداریم. کلام خدا و احادیث ما را کفایت می کند به علاوه این کتاب را مجوسان تالیف کرده اند و در نظر ما مطرود و مردود است.

   سپس فرمود تا کتاب را به آب انداختند و دستور داد هر جا در قلمرو او کتابی به زبان فارسی به خامه مجوس کشف شود نابود گردد." (تاریخ ادبیات مستر براون جلد اول، ترجمه علی پاشا صالح، صفحه ۵۱۰ نقل از دولتشاه سمرقندی).

    

   چرا چنین کرد؟ نمی دانیم. به احتمال فراوان عکس العمل نفرتی است که ایرانیان از مجوس داشتند. به هر حال این کار را عبدالله بن طاهر ایرانی کرد نه عرب. آیا می توان کار عبدالله را به حساب همه ایرانیان گذاشت که اساسا چنین تفکری داشتند که هر کتابی غیر از قرآن به دستشان می افتاد می سوختند؟ باز هم نه.

   کار عبدالله کار ناپسندی بوده است، اما دلیل مدعای ما است که هرگاه فرهنگی مورد هجوم فرهنگ دیگر قرار می گیرد، پیروان و علاقه مندان به فرهنگ جدید به نحو افراط و زیانباری آثار فرهنگ کهن را مورد بی اعتنائی قرار می دهند. ایرانیان که از فرهنگ جدید اسلامی سخت به وجد آمده بودند علاقه ای نسبت به فرهنگ کهن نشان ندادند بلکه در فراموشانیدن آن عمد به کار بردند. از ایرانیان رفتارهایی نظیر رفتار عبدالله بن طاهر که در عین تنفر از تعصب عربی که می خواهد خود را بعنوان یک نژاد و یک خون بر مردم تحمیل کند، نسبت به اسلام تعصب ورزیده اند و این تعصب را علیه آثار مجوسیت به کار برده اند فراوان دیده می شود.

    

   tahoor.com

   مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه ۲۸۶-۲۸۴

 3. ایران اینقدرمتمدن هست ومابه این میبالیم که ایرانی هستیم پس لازم نیس دروغ بگین بخشیداین سایتو کی نوشته؟؟؟؟؟؟

 4. دوستان فرض رو این قرار میدیم که تمام مستندات اورده شده ساختگی هستند ناسلامتی عقل که داریم  علم ساخت این بناهای عظیم از کجا میومد کجا این مجسمه سازهای بی نطیر اموزش میدیدند این ارتش بزگ که هزاران سال دنیارو مبهوت خوش کرده چطور کنترل میشد و هزارن مورد یگه خب همه اینا احتیاج به علم داره بدون علم مگه میشه تخت جمشید ساخت و طاق کسری ها نه تنها ما مگر مصریها بعد از حمله این موجودات نوزاد کش و ملخ خور چیزی از اثار قبلیشون موند که از جاهای دیگه بمونه برید روزی هزار بار به فردوسی بزرگ سجده کنید وگرنه همین الان  داشتیم عربی میگفتیم ما عرب نیستیم  مثل لبنانیها و مصریها و سوریها 

 5. درود . کسانی که میگن این مطلب اشتباه هست .. اسلا حق با شما این مطلب اشتباه. اما اگر خودتون کمی فکر کنید میبینید که اعراب از کتاب ها خوششون نمیومده و میگفتند که فقت قران باید خوانده بشه یا شاید هم واقعا نمیدونستن کتاب چیه! مثلا فک میکردن هیزمه

 6. شاهرخ آریا

  بسیار ممنونم از الطاف و زحمات بی دریغ شما

  امیدوارم عمر باعزت و سلامتی همیشه همراه خود و خانواده همه زحمتکشان این سایت باشد

 7. درود.حمله اعراب وحشی به ایران دوران تاریکی ایران رو رقم زد هنوز هم اثرات این حمله وجود داره و برخی مردم هنوز خوابن میدونید چرا اعراب امروز اینقدر ثروتمندن چون همه دارایی ایرانیها رو چپاول کردن.در ابتدای واژه نامه معین که درباره زبانها نوشته بود خوندم تنها کشور مورد حمله اعراب که مقاومت کرد زبانش عوض نشه ایران بود.       

  عرب هرچه باشد به من دشمن است                       کژاندیش و بدخوی و اهریمن است

 8. آقا من نمیخوام این مطالب رو رد کنم، ولی اگه اون زمان این کتاب ها همه نابود شدن، پس قرون بعدی، این موج عظیم علم و ریاضیات و نجوم و… از کجا آمده؟ نکنه میخواید بگید که یکباره اینها رو کشف کردن؟ معلومه که این علومی که ملاصدرا و رازی و… بدست آوردن ،بدون پیشینه نبوده و بر پایه علوم قدیم تر بنا شده. من عرب نیستم که بخوام دفاع کنم، ولی میخوام بگم تاریخی که غرب برای ما تدوین کرده از سر دلسوزی و میل به حقیقت نبوده، بلکه فقط به قصد استعمار و استحمار مردم بوده که تفرقه ایجاد کنن و در مواردی ( مثل نظریه آریایی های مهاجر به هند و ایران) حضور خودشون رو توجیه کنن. aufrecht

 9. خوب شد داعش اومد که یه مشت آدم بی مغز بفهمن نابودی یعنی چه؟!

  همین کاری که داعش با آثارفرهنگی اراک و شام میکنه تازی ها ۱۴۰۰ سال پیش با فرهنگ پارسی کردند ولی درخت پارسی آنچنان تناور بود که زخم تازیان همچون زخم دارکوب بر درخت بود و نتوانست آن را نابود کند!

  • درود برشما ما هرچه بدبختی داریم از همین اعراب است هدف اعراب گسترش دین نبوده "غارت چپاول ادمکشی نابودی سوزاندن واسارت زنان ودختران ایرانی ورسیدن به زروسییم مداین بود

 10. سلام

  اول از همه از نویسنده مطلب کمال تشکر رو دارم که منابع رو نقل کردن و میشه بهشون مراجعه کرد.

  چند نکته:

  اول اینکه اقای مطهری جواب دوقرن سکوت رو دادن و خود اقای زرینکوب بعداز ان اعلام کردن که دیگه دو قرن سکوت رو نخونید و این کتاب دقیق نیست خوب وقتی کسی مثل استاد زرینکوب میگن چرا دوستان با تندی برخورد میکنن شما که از ایشون داناتر نیستید و نکته مهمتر بلندطبعی ایشون هست که میپذیرن این یعنی تمدن ایرانی نه بیخودی گریبان دریدن پس اگه اشتباه میکنیم بپذیریم که همین امرباعث شده من بهترین محقق معاصر رو ایشون بدونم

  دوم اینکه کتاب های هر دو طرف رو بیان کنید مثلا کتاب هایی هست که نشون میده البته با سند معتبر که مسلمان ها(نه چند سردار نفهم) درفرهنگ ایرانی ها تاثیرات خوب زیادی گذاشتن یکی از این تاثیرات این هست که شعر موزون و با قافیه وارد زبان ما شد و امروز افتخار زبان فارسی اینه که قابلیت شعریش رو هیچ زبانی در دنیا نداره و یا تحصیل عمومی که قبل از اون نبود

  سوم اینکه این یه رسم بوده در تاریخ گذشته که تمام اثار فکری دشمن رو میسوزوندن که نمیشه کسی رو شماتت کرد چون فهم امروزی نبوده البته ایرانی هتی دوران هخامنشی یک امر نسبتا استثنا بودن که این کار رو نمیکردن و کسانی که نمیدونن باید بگم سامانیان بعد به قدرت رسیدن تمام اثار پارت ها رو که مهد تمادن فدرال اون زمان و به نقل عربی ملوک الطوایف بود که در زمینه کشور داری فدرال بود رو سوزوندن پس باید بگیم ایرانی ها وحشی و بدون تمدن هستن نه بلکه این حماقت یک پادشاه و چند سردار بود

  درکل خواهش میکنم مثل استاد زرینکوب و امثال اون بی طرف باشید و اگرهم بحثی دارید من درخدمتم این برهان ها رو هم برای ایرانیان واقعی اوردم نه کسانی که توان تحلیل و جواب ندارن و میان باتندی جواب میدن

  بازم از نویسنده تشکر میکنم که منابع رو اوردن

  • فراتر از همه اینا زیر یک میلیارد ادم در جهان و قدرت های جهان، از اعراب همه جوره حمایت می کنند. این ما هستیم که تک افتادیم.

   متاسفانه اطلاعات شما در مورد شعر موزون و با قافیه کاملا اشتباه است. اما در مورد تاریخ اطلاعاتم محدود است. این سبک شعر، خلاقیت تمام و کمال خودمان است، که اونها یک کپی ناقص (وقتی که کاری رو کپی می کنی ماهیتش رو نمی شناسی) از روش برداشتن.

 11. دوهزاروپانصدسال  تخت جمشید فوق العاده خیلی خیف شد بااو غرب وحشی به جنگ تخت جمشید خراب شد غربها احمق ها

 12. تمامی کتیبه های تخت جمشید نو سازه هستند و اکثر غریب به اتفاق مورخان و باستان شناسان به ان ازعان دارند
  شاهد ماجرا عکس هایی که در اولین روزهای کشف کعبه کوروش گرفته شده و هیچ اثاری از کتیبه ها نیست و بعد از ان یک دفعه کتیبه ها ظاهر میشوند

 13. یکی ازشوربختی های های تاریخ ما اینست که هجوم اعراب به ایران در زمان عمر و وفرماندهان و ارازل و اوباش به ظاهر مسلمانش روی داد.قطعا اگر علی فرمانده اسلام میشد این همه ظلم و کتاب سوزی روی نمیداد.اصلا یکی از علل گرایشات ایرانیان به حضرت علی بخاطر همین ویژگی اخلاقی و عدالت اوبود.

 14. درود بر نویسنده محترم

  بی شک حمله وحشیانه تازیان به ایران یکی از بزرگترین نسل کشی های تاریخ هست. حتی بزرگ تر و وسیع تر از نسل کشی. در نسل کشی فقط فقط انسان های بیگناه کشته میشوند. ولی تازیان نه تنها مردم ایران را قتل عام کردند، بلکه غارت کردند. تجاوز کردند. تلاش کردند فرهنگ ایرانی را نابود کنند که شکست خوردند و از همه مهمتر کتاب ها و کتابخانه ها را از دم آتش زدند و نابود کردند. این تنها نسل کشی تاریخ هست که هنوز بعد از ۱۴۰۰سال عواقبش ادامه دارد و نوادگان عرب عمر در حال نابودی ایران هستند! ولی کشورهای بزرگ هیچوقت این نسل کشی را به رسمیت نمیشناسند. چون منافعشان در ایران بهم میخورد!

  نکته جالب قضیه اینجاست که تعدادی به ظاهر ایرانی می آیند از تازیان عرب دفاع میکنند و حتی کوروش کبیر را ساخته یهودی ها می دانند! دقت کنید این افراد خود را وطن پرست جا میزنند!! سینه چاکان عمر و طرفداران حمله وحشیانه اعراب به ایران، خودشان را وطن پرست مینامند!!! 

  **********

 15. متاسفانه ما بین خودمان هم دشمن داریم البته طبیعی است که بعد از ۱۳۵۰ سال حکومت عربها در یک کشور از آنها فرزندان و نوه و نتیجه باقی بمانه اما انصاف حکم میکنه که وقتی نمک را خوردی نمکدان را نشکنی.

 16. عربهایی که به نوامیس ایرانی رحم نکردن و اونهارو غنائم جنگی میدونستن بنظرتون به کتابخونه رحم میکردن،همونطور که هزارن ایرانی رو سر بریدن و کشتن و هیچ جسدی پیدا نشد همونطور هم کتابخانه ها رو اتش زدن و از بین بردن،همون کاری که الان دولت ایران داره میکنه و تاریخ رو تحریف میکنه

 17. طبیعت زندگی همینه ، جنگ و تلاش برای برای زنده ماندن . چیزی که حمله عربها رو متمایز میکنه ، حمله فرهنگی علاوه بر نظامی است . وگرنه هیچ حمله ای ویران کننده تر از مغول نبود .

 18. حالا دوستانی که از اعراب ناراحت هستند ،لطفا بیان بفرمایند اگر به شما گفته شود زندگی در ایران را ترجیح میدهید یا دبی ،کجا را انتخاب میکنید؟! چرا فقر و فلاکت خودتان را به اعراب نسبت میدهید!

 19. بجای فحش و بد و بیراه گفتن به ملتها، به فکر درست کردن فکر و روش زندگی خودمون باشیم. لابد بابک زنجانی و خاوری وووووو، نژادشون عربی بوده که مملکتو غارت کردن!

 20. ممنونم که این مطالب رو منتسر کردید،
  جالبه کامنت ها رو میخونی معلوم میشه حداقل دوبرابر دشمن های خارجی دشمن داخلی داریم!
  عرب پرست هایی که تمام تلاششون رو میکنن تا تاریخ غنی ایران رو از بین ببرن و برای این کار به هرچی منبع یهودی و غربی و حکومتی متوسل میشن؛
  البته از تخم اعرابی که ۱۴۰۰ ساله تو این خاک جا خوش کردن انتظاری بیشتر نمیشه داشت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.