پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۴۰۳

نام روزهای ماه در ایران باستان

نام روزهای ماه در ایران باستانایرانیان از قدیم برای هر روز از ۳۰ روز یک ماه، نام خاص و ویژه‌ای داشتند. در آنها بنگرید تا ببینید اجداد و نیاکان نیک سرشت ما روزهای خویش را به چه نامهایی می شناختند و آغاز می کردندو می گذراندند.باید بگویم روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم بنام دی می باشد که به مفهوم آفریدگار است. برای این که در شمارش روزها, این ۳ روز از هم باز شناخته شوند آنها را با نام روزهای بعدی شان می خواندند.

۱  ـ اورمزد :    ساده شده اهورمزدا

۲  ـ بهمن :    اندیشه نیک

۳  ـ اردیبهشت :    بهترین راستی و پاکی

۴  ـ شهریور :    شهریاری نیرومند

۵  ـ سپندارمد :    فروتنی و مهر پاک

۶  ـ خورداد :    تندرستی

۷  ـ امرداد :    بی مرگی و جاودانگی

۸  ـ دی بآذر :    آفریدگار

۹  ـ آذر :    آتش، فروغ

۱۰ـ آبان :    آبها، هنگام آب

۱۱ـ خیر«خور» :    آفتاب

۱۲ـ ماه :    ماه

۱۳ـ تیر :    نام ستاره باران

۱۴ـ گوش«گئوش» :    جهان، زندگی هستی

۱۵ـ دی بمهر :    آفریدگار

۱۶ـ مهر :    دوستی،پیمان

۱۷ـ سروش :    فرمانبرداری

۱۸ـ رشن :    دادگری

۱۹ـ فروردین :    فروهر، نیروی پیشرفت

۲۰ـ ورهرام :     پیروزی

۲۱ـ رام:    رامش، شادمانی

۲۲ـ باد :    باد

۲۳ـ دی بدین :    آفریدگار

۲۴ـ دین :    بینش درونی

۲۵ـ ارد«اشی» :    خوشبختی، داریی

۲۶ـ اشتاد :    راستی

۲۷ـ آسمان :   آسمان

۲۸ـ زامیاد :    زمین

۲۹ـ مانتره سپند :    گفتار پاک

۳۰ـ انارام :    فروغ و روشنایهای بی پایان

درباره ی کاوه آهنگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.